Kolartorp etapp 3

Kommunen har utsett Järfälla VA- & Byggentreprenad AB (JVAB) till entreprenör. Deras arbete beräknas pågå till juni 2017. Efter 2017-06-12 kan bygglov beviljas.

JVAB utför trädfällning och röjning utmed vägarna under vecka 13 och 14. De startar med att sätta ut träkäppar för att se vilken mark de har tillgång till. Därefter sker trädfällning och rivning av tomtanläggningar.

JVAB har sin etablering vid Kolartorpsvägen. I tidplanen visas hur arbetet är tänkt att utföras

Här hittar du tidplanen

Lantmäteriförrättning

Kommunen har ansökt om två lantmäteriförrättningar.
Den ena gäller överföring av tomtmark till allmän platsmark gata och släntintrång på tomtmark. Kommunen har genom avtal med samtliga fastighetsägare fått tillträde till marken, vilket är mycket positivt då det underlättar utbyggnaden. Själva förrättningen avslutas då utbyggnaden av vägarna har genomförts.

Den andra förrättningen gäller marksamfällighet för befintlig vägmark Söderby S:45. Den 4 februari tog Lantmäteriet beslut i ärendet och därmed har kommunen fått tillträde till marken.

Avgifter

Kostnader för anläggning av gatorna inom området belastar fastighetsägarna enligt den gatukostnadsutredning som antogs av kommunstyrelsen 2015-04-27. Avgifter för vatten och avlopps tas ut enligt gällande taxa.