Området kring Kolarbacken och utegymmet

Arbetet fortskrider med att färdigställa gatuarbetena för Hermanstorp och apropå det kontaktar styrelsen Haninge kommun med frågor kring vad som skall hända med området i korsningen Kolarbacken, Olsängsvägen och Kolarslingan samt den återvinningsstation som iaf tidigare planerades på området.

Läs styrelsens skrivelse här (231206).

Läs Haninge kommuns svar här (231207).

Kontakt med Haninge kommun om vägskicket i Kolartorp

Styrelsen har under en längre period haft kontakt med kommunen om vägarnas skick i Kolartorp. Mycket tung trafik samt högre antal bostäder än initialt planerat har medfört hårt slitage varför styrelsen uppmanar kommunen att åtgärda vägstandarden och ytbeläggningen.

Läs styrelsens skrivelse här.

Mvh,
Styrelsen


Haninge kommun svarar 2023-03-16

Hej

Vi har besiktat vägen idag 2023-03-16 och gjort följande bedömning.

Sträckor på vägen där det uppstått sprickbildningar på beläggningen kommer att åtgärdas med försegling samt mindre skador kommer att lappas med massa .

Någon ny beläggning på hela sträckan finns inte i daglägret upptagen i årets beläggnings program.

PGA begränsad budget måste gator med hög trafikmängd samt bussleder prioriteras.

Givetvis kommer akuta skador som uppkommer att åtgärdas omgående.

Mvh
Roger Brandlöf
Haninge Kommun.

Städdag framskjuten

På årsmötet diskuterades om en städdag i Kolartorp kunde hållas den 17 september med efterföljande samkväm och korvgrillning. Styrelsen kommer inte ha möjlighet att genomföra en städdag det datumet utan återkommer längre fram med ett nytt datum.

Mvh Styrelsen

Uppdatering: Arbetet på Kolartorps allé

Styrelsen har varit i kontakt med kommunen angående VA-arbetet på Kolartorps allé som dragit ut på tiden. Arbetet var från början beräknat vara klart den 17 juli men har blivit försenat.

Kommunen låter hälsa att det i dagsläget är två gropar fortsatt öppna och att man inväntar godkända vattenprov. När provsvaren kommit kommer groparna att fyllas igen förutsatt att provsvaren visar på god vattenkvalitet. Efter det återstår asfalteringsarbeten och viss återställning av brevlådor och sopkärl. Förhoppningen är att detta skall vara klart i slutet av vecka 37.

Mvh,
Styrelsen

Inbrott på Glimmervägen

Förra veckan var det ett fullbordat inbrott i en villa på Glimmervägen. Vi vill uppmana medlemmarna att vara vaksamma och ha koll på vilka som rör på sig i närområdet. Särskilt intressant är att den eller de som gjorde inbrottet har varit noggranna. De hade satt en liten liten pinne i ytterdörrarna mellan dörr och karm ganska långt ned för att ha koll på om någon var hemma. Pinnen måste ha satts dit någon dag innan för att få koll på om dörrarna öppnats dvs någon är hemma.

Förutom de som hade inbrott hade en till villa på Glimmervägen pinnar insatta i ytterdörrarna men det upptäcktes så där hann det inte bli något inbrott.

Mvh,
Styrelsen

Sommarfesten inställd

Hej,

Med tanke på läget med Corona-viruset och Folkhälsomyndighetens fortsatta rekommendationer kring social distansiering ser vi ingen annan möjlighet än att ställa in årets sommarfest.

Festen skulle från början ha hållits i juni men vi hoppades genom att skjuta upp den till efter sommaren att det skulle gå att hålla den men nu är tiden så knapp så vi har inget annat val än att ställa in årets fest och komma igen med nya tag nästa sommar.

Mvh,
Styrelsen

Farthinder på Kolartorps Allé

Kolartorps tomtägarförening har i skrivelse till Haninge kommun påtalat höga hastigheter på Kolartorps allé samt att asfalten skulle behöva läggas om. Det är glädjande att kommunen av den anledningen har genomfört en trafikmätning som visar både på antalet fordon och de i många fall höga hastigheterna. Med anledning av det kommer det (förhoppningsvis) under hösten 2020 anläggas farthinder på Kolartorps allé. Styrelsen kommer fortsatt ha dialog med kommunen både kring utformningen av farthindren och kring behovet av omasfaltering. Kommunens svar i helhet nedan.

Mvh,
Styrelsen

Farthinder

En trafikmätning på Kolartorps allé öster om korningen med Granitvägen maj/juni 2019 visade en trafikmängd på 1172 fordon/vardagsdygn och medelhastigheten uppmättes till 43 km/tim samt att 15% körde fortare än 51 km/tim. Andelen tung trafik var 6 %.

Förvaltningen bedömer att en viss ökning av trafikmängden kan ha skett sedan mätningen utfördes men att hastighetsnivåerna i dagsläget bör ligga på samma nivå. Att 85-percentilen är så pass hög indikerar att någon form av fartdämpande åtgärd är aktuell.

Exempelplacering farthinder

Möjlig placering av farthinder

Förvaltningens Trafikenhet tog beslut i frågan 2020-06-23 och vi planerar att anlägga farthinder på Kolartorps allé vid Granitvägen och vid Glimmervägen. Förhoppningsvis kan det ske under innevarande år. Däremot kommer vi inte anlägga övergångsställen på dessa platser. Nya övergångsställen ska primärt ses som en framkomlighetsåtgärd för gående och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. En grundförutsättning för ett nytt övergångsställe är därför att det är så mycket trafik på gatan att det helt enkelt är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe samt att antal gående är relativt stort. Aktuella platser uppfyller inte dessa kriterier.

Beläggning

Det finns inga planer i dagsläget att asfaltera Kolartorps allé upp till full bredd då det inte kommer gå buss i linjetrafik på denna del av Kolartorps allé. Förvaltningens vägavdelning har undersökt statusen på asfaltbeläggningen på alla kommunala bilvägar och cykelvägar runt om i kommunen. Utifrån resultatet av denna inventering har ett prioriterat åtgärdsprogram tagits fram. Aktuell del av Kolartorps allé hamnar i näst högsta prioritetsklassen. Hur många vägar som kan få ny asfaltbeläggning per år är beroende av de budgetmedel som ställs till förvaltningens förfogande för detta ändamål. För närvarande pågår ett större VA-arbete som berör Kolartorps allé väster om cirkulationsplatsen. På denna del av Kolartorps allé kommer ny asfaltbeläggning att läggas i samband med att återställningsarbetena genomförs.

Avstängning Kolartorps Allé

2020-06-08 – 2020-07-17
Underhållsarbete på Kolartorps Allé

VA-avdelningen utför underhållsarbete och byte av ledningar på Kolartorps Alle, mellan Hermanstorsvägen och Kolartorpsvägen. Arbetet utförs av kommunens entreprenör Bro och Väg, och beräknas starta måndag 8 juni och förväntas ta ca sex veckor. Det innebär att Kolartorpsvägen stängs för genomfart mellan Hermanstorpsvägen och Kolartorps Allé. Cyklister och fotgängare kommer kunna passera.

Läs mer på Haninges hemsida