Varning för inbrottstjuvar

Torsdagen den 24 oktober var det inbrott i två fastigheter på Glimmervägen. Inbrottet skedde på dagtid och om någon har sett något ber vi er kontakta Polisen på 11414.

I övrigt så går vi nu in i den mörka årstiden så håll ögonen öppna och hjälp gärna era grannar också att hålla koll.

/Styrelsen

Hög hastighet och dåligt skick på Kolartorps allé

Med anledning att många kör alldeles för fort på Kolartorps allé har styrelsen skickat en skrivelse till Haninge kommun. Skrivelsen lyder


Till Haninge Kommun

Översänder härmed följande skrivelse från Kolartorps Tomtägarförening rörande Kolartorps Allé beträffande:

•utförande av farthinder på delen mellan rondellen och Rökärrs- o Björkdalsvägen
•ny beläggning av delen mellan rondellen och Rökärrs- o Björkdalsvägen 

Farthinder

Tomtägarföreningen har konstaterat att det på Kolartorps Allé satts upp någon form av trafikmätning i höjd med nr 38. Det är möjligt att kommunen fått in klagomål från enskilda boende om för höga hastigheter på gatan eller har kommunen på eget initiativ börjat se över situationen på gatan. Tomtägarföreningen vill med denna skrivelse påminna kommunen om tidigare besked från kommunen om Kolartorps Allé.

Ända sedan kommunen beslutade om detaljplanen för Kolartorp etapp 1 har frågan om farthinder på Kolartorps Allé diskuterats och kommunens svar då, och även vid påstötningar senare, var att farthinder skulle sättas på plats när ”byggtrafiken” inte längre var så intensiv. Från kommunens sida menade man då byggnationen av Kolartorp etapp 2 inkl Solhagen, som skulle innebära en hel del trafik med tunga fordon vilka skulle ha svårt med farthinder.

Nu är dessa byggen klara sedan flera år tillbaka och den tunga trafiken är inte särskilt intensiv. Vi ser dock nu stora problem med hastigheten på Kolartorps Allé på delen mellan rondellen och Rökärrsvägen/Björkdalsvägen. Våra medlemmar har vid flera tillfällen uppmanat tomtägarföreningen att begära att kommunen skall sätta upp farthinder på sträckan. Fordon som kör alldeles för fort på gatan är ett ständigt återkommande samtalsämne i området och orsakar mycket irritation.

Hastigheten är alldeles för hög både från bilar, motorcyklar och mopeder trots begränsningen på 40 km/h. Ett antal fordon använder Kolartorps Allé som en fartsträcka med alldeles för höga hastigheter. Det har varit ett flertal incidenter mellan gående och fordon. En del incidenter har varit så pass allvarliga att de resulterat i öppet bråk. Det har varit bilar som kört på lyktstolpar och elskåp. Mopeder som krockat och brunnit. Några katter har också blivit ihjälkörda genom åren.

Det finns många barnfamiljer i området vars barn nu börjar bli så stora att de rör sig på egen hand i området. Vi vill till varje pris undvika att något barn riskerar att bli påkört.

Det är dags för kommunen att nu uppföra se sedan länge utlovade farthindren för att få ned hastigheten på Kolartorps Allé.

Ny beläggning 

Tomtägarföreningen vill också i sammanhanget peka på att är skicket på Kolartorps Allé mellan rondellen och Rökärrsvägen/Björkdalsvägen långt ifrån är bra och blir allt sämre. Vägen har sprickor på flera ställen men framförallt är gatans södra del söndertrasad på långa sträckor, ibland någon meter in i körbanan. Stora bitar av asfalten har lossnat.

När den aktuella delen av Kolartorps Allé byggdes gjordes vägbanan på södra sidan bredare än den del som asfalterades. Kommunens besked var att man skulle lägga ytterligare ett lager asfalt om något år och den breddade gatan gjordes för att man eventuellt skulle bredda körbanan i framtiden.

Nu har det gått 10 år och inget har hänt mer än att gatan blir allt mer trasig. Eftersom gatan är bredare på södra sidan än asfalten har lastbilar och annan tung trafik genom åren använt den delen av gatan vid möten och uppställning med följd att asfalten trasats sönder mer och mer. Eftersom kommunen dessutom givit bygglov till betydligt fler bostäder än vad som angavs i i detaljplanen är det långt fler fordon som dagligen använder Kolartorps Allé än vad som beräknades i gatukostnadsutredningen. Detta påverkar också skicket på gatan klart negativt.

Tomtägarföreningen anser nu att det är hög tid för kommunen att ta tag i denna fråga och åtgärda Kolartorps Allé med ny beläggning och att kommunen också bestämmer sig för hur bred gatan skall vara och i så fall asfalterar hela vägbanan.


Vi önskar besked om att skrivelsen är mottagen, vilket diarienummer den fått och vem/vilka som hanterar densamma.
Besked kan med fördel ges till föreningens mail info@kolartorp.com


Med vänlig hälsning, 
Kolartorps Tomtägarförening
Styrelsen