Farthinder på Kolartorps Allé

Kolartorps tomtägarförening har i skrivelse till Haninge kommun påtalat höga hastigheter på Kolartorps allé samt att asfalten skulle behöva läggas om. Det är glädjande att kommunen av den anledningen har genomfört en trafikmätning som visar både på antalet fordon och de i många fall höga hastigheterna. Med anledning av det kommer det (förhoppningsvis) under hösten 2020 anläggas farthinder på Kolartorps allé. Styrelsen kommer fortsatt ha dialog med kommunen både kring utformningen av farthindren och kring behovet av omasfaltering. Kommunens svar i helhet nedan.

Mvh,
Styrelsen

Farthinder

En trafikmätning på Kolartorps allé öster om korningen med Granitvägen maj/juni 2019 visade en trafikmängd på 1172 fordon/vardagsdygn och medelhastigheten uppmättes till 43 km/tim samt att 15% körde fortare än 51 km/tim. Andelen tung trafik var 6 %.

Förvaltningen bedömer att en viss ökning av trafikmängden kan ha skett sedan mätningen utfördes men att hastighetsnivåerna i dagsläget bör ligga på samma nivå. Att 85-percentilen är så pass hög indikerar att någon form av fartdämpande åtgärd är aktuell.

Exempelplacering farthinder

Möjlig placering av farthinder

Förvaltningens Trafikenhet tog beslut i frågan 2020-06-23 och vi planerar att anlägga farthinder på Kolartorps allé vid Granitvägen och vid Glimmervägen. Förhoppningsvis kan det ske under innevarande år. Däremot kommer vi inte anlägga övergångsställen på dessa platser. Nya övergångsställen ska primärt ses som en framkomlighetsåtgärd för gående och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. En grundförutsättning för ett nytt övergångsställe är därför att det är så mycket trafik på gatan att det helt enkelt är svårt att ta sig över utan stöd av ett övergångsställe samt att antal gående är relativt stort. Aktuella platser uppfyller inte dessa kriterier.

Beläggning

Det finns inga planer i dagsläget att asfaltera Kolartorps allé upp till full bredd då det inte kommer gå buss i linjetrafik på denna del av Kolartorps allé. Förvaltningens vägavdelning har undersökt statusen på asfaltbeläggningen på alla kommunala bilvägar och cykelvägar runt om i kommunen. Utifrån resultatet av denna inventering har ett prioriterat åtgärdsprogram tagits fram. Aktuell del av Kolartorps allé hamnar i näst högsta prioritetsklassen. Hur många vägar som kan få ny asfaltbeläggning per år är beroende av de budgetmedel som ställs till förvaltningens förfogande för detta ändamål. För närvarande pågår ett större VA-arbete som berör Kolartorps allé väster om cirkulationsplatsen. På denna del av Kolartorps allé kommer ny asfaltbeläggning att läggas i samband med att återställningsarbetena genomförs.