Vad händer vid Dammträsk?

Området vid Dammträsk består idag av naturmark, en våtmark och en damm. I och med exploatering av Kolartorp och stadsdel Vega behövs en åtgärd för att kunna ta emot ökad mängd av dagvatten* till Dammträsk.

Den huvudsakliga tanken är att behålla den öppna vattenspegel som är Dammträsk idag. Innan vattnet kommer till befintlig damm passerar det en renande damm nära där Kolartorps allé går över pendeltågspåret. Här ska vattnet renas från olja och större partiklar, såsom sand och grus.

Från den renande dammen går vattnet sedan i ett slingrande dike till den övre dammen. Dikets böjar gör att det tar längre tid för vattnet att passera området. Den övre dammen skapas genom att en spont slåss ned i marken. På så sätt blir det möjligt att magasinera en större volym vatten vid perioder av mycket regn. I den övre dammen kommer det att finnas en brygga som man kan gå ut på. Över sponten kommer det att anläggas en gångväg så att man kan gå över till andra sidan av Dammträsk.

Längs med bergsväggen väster om Dammträsk kommer en boardwalk att byggas, för att öppna upp det kringliggande området för allmänheten så att det kan användas som ett rekreationsområde. Vid utloppet för befintlig damm kommer ett nytt utskov att byggas för att minska risken för översvämning av fastigheterna närmast Dammträsk.

Arbetet med byggnationen av Dammträsk dagvattenanläggning har nu kommit igång. Just nu pågår arbetet med att anlägga etableringsytor och nödvändiga vägar i området för att möjliggöra framkomligheten av byggmaskiner. Det innebär att en del träd och andra växter behöver tas ned. En hel del av växtligheterna kommer att återplanteras i slutskedet av byggnationen. Syftet är självklart att bevara så många träd som möjligt. Den övre dammen och den intilliggande sponten samt norra utskovet (se bilden ovan) kommer att byggas i första skedet.

Källa: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/pagaende-arbeten/va-utbyggnad/dammtrask/