Information om Vegastaden och andra projekt i Haninge

Det händer mycket i vårt närområde nu. För mycket för att vi skall kunna hålla er uppdaterade med all information. Istället skulle vi vilja hänvisa till två andra sidor nämligen

Haninge kommuns sida Bygga och bo där information om pågående projekt publiceras

Specialwebben för Vega stadsdel där information om framförallt Vegastaden publiceras

Trafikverkets sida med information om nya trafikplats Vega

Trafikverkets sida med information om Vega pendeltågsstation

Kolartorp etapp 3

Kommunen har utsett Järfälla VA- & Byggentreprenad AB (JVAB) till entreprenör. Deras arbete beräknas pågå till juni 2017. Efter 2017-06-12 kan bygglov beviljas.

JVAB utför trädfällning och röjning utmed vägarna under vecka 13 och 14. De startar med att sätta ut träkäppar för att se vilken mark de har tillgång till. Därefter sker trädfällning och rivning av tomtanläggningar.

JVAB har sin etablering vid Kolartorpsvägen. I tidplanen visas hur arbetet är tänkt att utföras

Här hittar du tidplanen

Lantmäteriförrättning

Kommunen har ansökt om två lantmäteriförrättningar.
Den ena gäller överföring av tomtmark till allmän platsmark gata och släntintrång på tomtmark. Kommunen har genom avtal med samtliga fastighetsägare fått tillträde till marken, vilket är mycket positivt då det underlättar utbyggnaden. Själva förrättningen avslutas då utbyggnaden av vägarna har genomförts.

Den andra förrättningen gäller marksamfällighet för befintlig vägmark Söderby S:45. Den 4 februari tog Lantmäteriet beslut i ärendet och därmed har kommunen fått tillträde till marken.

Avgifter

Kostnader för anläggning av gatorna inom området belastar fastighetsägarna enligt den gatukostnadsutredning som antogs av kommunstyrelsen 2015-04-27. Avgifter för vatten och avlopps tas ut enligt gällande taxa.

Nya stadgar antagna

På det extra medlemsmötet som genomfördes den 14 januari 2016 så antogs enhälligt styrelsens förslag till nya stadgar. Eftersom detta var det andra extra medlemsmötet (av de två som krävs för en stadgeändring) innebär det även att det från den 14 januari är de nya stadgarna som gäller. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ert deltagande på mötet (bra uppslutning) och kommer närmast kalla till ordinarie årsmöte som sannolikt kommer hållas i april.

De nya stadgarna hittar ni under Filer eller här.

Mvh,
Styrelsen

Kallelse till extra medlemsmöte 2016-01-14 kl 19:00

Välkommen till extra medlemsmöte i Kolartorps Tomtägarförening.

Datum: Torsdagen den 14 januari 2016
Tid: 19:00
Plats: Runstensskolans matsal, Källvägen 29, (”Köksingången”)

Med anledning av den uppkomna situationen rörande föreningens ekonomi har styrelsen sett ett behov av att ändra föreningens stadgar. Den 8 december 2015 kl 19.00 hölls ett första extra medlemsmöte där det närmare förklarades behovet av att ändra stadgarna och ett förslag till nya stadgar lades fram av styrelsen. Förslaget antogs av ett enhälligt möte. För att de nya stadgarna skall gälla krävs ytterligare ett extra medlemsmöte som antar förslaget med minst 2/3 dels majoritet minst en månad efter det första extra medlemsmötet.

Förslaget till de nya stadgarna bifogades kallelsen till mötet den 8 dec 2015 och kan vid behov fås på nytt från styrelsen om så behövs (ta kontakt med någon av oss). Samma sak gäller dagordningen för mötet.  De nu gällande stadgarna finns att läsa på föreningens hemsida under menyn ”Filer”.

Kaffe med tilltugg serveras.

Välkomna
Styrelsen
Kolartorps Tomtägarförening

Problem med anmälan till sommarfesten!

Hej,

Vi har uppmärksammats på att det varit problem att maila till sommarfest(at)kolartorp.com mellan 6 och 23 juli. Vi har nu löst problemet men ber dem som mailat under den perioden att försöka igen. Om ert mail inte kommit fram så har ni fått en NDR (Non-Delivery Report) som svar på ert mail så ni bör veta om det.

Mvh,
Festkommitén och Styrelsen

Välkommen på sommarfest!

Sommarfest

Välkommen på årets sommarfest!

Sommarfesten, Kolartorps Tomtägarförening
När: 15 augusti 2015
Tid: kl 16:oo serveras välkomstdrink
Vart: Kolartorps festplats
Info finns även på www.kolartorp.com

Anmäl dig senast 1 augusti

Vi bjuder på kyckling eller korv som grillas på plats, vilket du anger i svarsmailet till oss. Glöm inte säga till om du behöver specialkost. Till detta serveras potatissallad och grönsallad samt sås. Barnen får också grilla marschmallows.

Marina & Eddie  spelar och anordnar tävling med musikquiz. Så kom i tid! Pris utdelas till vinnare!

Ta med dig egen dricka (vi bjuder på läsk), glas och kaffe. Vi fixar resten, även fika på kaffet!

Anmäl om du kan komma eller inte kan komma till:
sommarfest@kolartorp.com

Ange vilken kyckling eller korv, hur många vuxna/barn samt namn, adress och e-post.

Mvh,
Festkommittén och Styrelsen