Detaljplan för Hermanstorp klar!

Lokaltidningen Mitti rapporterar att detaljplanen för Hermanstorp nu är klar. Dock kommer den föreslagna förskolan att skjutas på framtiden. Oklart när byggstart kommer att ske med fastighetsägarna verkar kunna börja bygga och stycka av inom ca två år dvs 2022.

Läs mer i Mitti: https://mitti.se/nyheter/detaljplan-haninge-oacceptabelt/?omrade=haninge

Eller på Haninge kommun: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner/vega-hermanstorp/hermanstorp/

Varning för inbrottstjuvar

Torsdagen den 24 oktober var det inbrott i två fastigheter på Glimmervägen. Inbrottet skedde på dagtid och om någon har sett något ber vi er kontakta Polisen på 11414.

I övrigt så går vi nu in i den mörka årstiden så håll ögonen öppna och hjälp gärna era grannar också att hålla koll.

/Styrelsen

Hög hastighet och dåligt skick på Kolartorps allé

Med anledning att många kör alldeles för fort på Kolartorps allé har styrelsen skickat en skrivelse till Haninge kommun. Skrivelsen lyder


Till Haninge Kommun

Översänder härmed följande skrivelse från Kolartorps Tomtägarförening rörande Kolartorps Allé beträffande:

•utförande av farthinder på delen mellan rondellen och Rökärrs- o Björkdalsvägen
•ny beläggning av delen mellan rondellen och Rökärrs- o Björkdalsvägen 

Farthinder

Tomtägarföreningen har konstaterat att det på Kolartorps Allé satts upp någon form av trafikmätning i höjd med nr 38. Det är möjligt att kommunen fått in klagomål från enskilda boende om för höga hastigheter på gatan eller har kommunen på eget initiativ börjat se över situationen på gatan. Tomtägarföreningen vill med denna skrivelse påminna kommunen om tidigare besked från kommunen om Kolartorps Allé.

Ända sedan kommunen beslutade om detaljplanen för Kolartorp etapp 1 har frågan om farthinder på Kolartorps Allé diskuterats och kommunens svar då, och även vid påstötningar senare, var att farthinder skulle sättas på plats när ”byggtrafiken” inte längre var så intensiv. Från kommunens sida menade man då byggnationen av Kolartorp etapp 2 inkl Solhagen, som skulle innebära en hel del trafik med tunga fordon vilka skulle ha svårt med farthinder.

Nu är dessa byggen klara sedan flera år tillbaka och den tunga trafiken är inte särskilt intensiv. Vi ser dock nu stora problem med hastigheten på Kolartorps Allé på delen mellan rondellen och Rökärrsvägen/Björkdalsvägen. Våra medlemmar har vid flera tillfällen uppmanat tomtägarföreningen att begära att kommunen skall sätta upp farthinder på sträckan. Fordon som kör alldeles för fort på gatan är ett ständigt återkommande samtalsämne i området och orsakar mycket irritation.

Hastigheten är alldeles för hög både från bilar, motorcyklar och mopeder trots begränsningen på 40 km/h. Ett antal fordon använder Kolartorps Allé som en fartsträcka med alldeles för höga hastigheter. Det har varit ett flertal incidenter mellan gående och fordon. En del incidenter har varit så pass allvarliga att de resulterat i öppet bråk. Det har varit bilar som kört på lyktstolpar och elskåp. Mopeder som krockat och brunnit. Några katter har också blivit ihjälkörda genom åren.

Det finns många barnfamiljer i området vars barn nu börjar bli så stora att de rör sig på egen hand i området. Vi vill till varje pris undvika att något barn riskerar att bli påkört.

Det är dags för kommunen att nu uppföra se sedan länge utlovade farthindren för att få ned hastigheten på Kolartorps Allé.

Ny beläggning 

Tomtägarföreningen vill också i sammanhanget peka på att är skicket på Kolartorps Allé mellan rondellen och Rökärrsvägen/Björkdalsvägen långt ifrån är bra och blir allt sämre. Vägen har sprickor på flera ställen men framförallt är gatans södra del söndertrasad på långa sträckor, ibland någon meter in i körbanan. Stora bitar av asfalten har lossnat.

När den aktuella delen av Kolartorps Allé byggdes gjordes vägbanan på södra sidan bredare än den del som asfalterades. Kommunens besked var att man skulle lägga ytterligare ett lager asfalt om något år och den breddade gatan gjordes för att man eventuellt skulle bredda körbanan i framtiden.

Nu har det gått 10 år och inget har hänt mer än att gatan blir allt mer trasig. Eftersom gatan är bredare på södra sidan än asfalten har lastbilar och annan tung trafik genom åren använt den delen av gatan vid möten och uppställning med följd att asfalten trasats sönder mer och mer. Eftersom kommunen dessutom givit bygglov till betydligt fler bostäder än vad som angavs i i detaljplanen är det långt fler fordon som dagligen använder Kolartorps Allé än vad som beräknades i gatukostnadsutredningen. Detta påverkar också skicket på gatan klart negativt.

Tomtägarföreningen anser nu att det är hög tid för kommunen att ta tag i denna fråga och åtgärda Kolartorps Allé med ny beläggning och att kommunen också bestämmer sig för hur bred gatan skall vara och i så fall asfalterar hela vägbanan.


Vi önskar besked om att skrivelsen är mottagen, vilket diarienummer den fått och vem/vilka som hanterar densamma.
Besked kan med fördel ges till föreningens mail info@kolartorp.com


Med vänlig hälsning, 
Kolartorps Tomtägarförening
Styrelsen

Vad händer vid Dammträsk?

Området vid Dammträsk består idag av naturmark, en våtmark och en damm. I och med exploatering av Kolartorp och stadsdel Vega behövs en åtgärd för att kunna ta emot ökad mängd av dagvatten* till Dammträsk.

Den huvudsakliga tanken är att behålla den öppna vattenspegel som är Dammträsk idag. Innan vattnet kommer till befintlig damm passerar det en renande damm nära där Kolartorps allé går över pendeltågspåret. Här ska vattnet renas från olja och större partiklar, såsom sand och grus.

Från den renande dammen går vattnet sedan i ett slingrande dike till den övre dammen. Dikets böjar gör att det tar längre tid för vattnet att passera området. Den övre dammen skapas genom att en spont slåss ned i marken. På så sätt blir det möjligt att magasinera en större volym vatten vid perioder av mycket regn. I den övre dammen kommer det att finnas en brygga som man kan gå ut på. Över sponten kommer det att anläggas en gångväg så att man kan gå över till andra sidan av Dammträsk.

Längs med bergsväggen väster om Dammträsk kommer en boardwalk att byggas, för att öppna upp det kringliggande området för allmänheten så att det kan användas som ett rekreationsområde. Vid utloppet för befintlig damm kommer ett nytt utskov att byggas för att minska risken för översvämning av fastigheterna närmast Dammträsk.

Arbetet med byggnationen av Dammträsk dagvattenanläggning har nu kommit igång. Just nu pågår arbetet med att anlägga etableringsytor och nödvändiga vägar i området för att möjliggöra framkomligheten av byggmaskiner. Det innebär att en del träd och andra växter behöver tas ned. En hel del av växtligheterna kommer att återplanteras i slutskedet av byggnationen. Syftet är självklart att bevara så många träd som möjligt. Den övre dammen och den intilliggande sponten samt norra utskovet (se bilden ovan) kommer att byggas i första skedet.

Källa: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/pagaende-arbeten/va-utbyggnad/dammtrask/

Välkommen till 2018-års sommarfest!

När: Lördagen den 1 september
Tid: kl. 17.00 – ni tröttnar
Var: Föreningens festplats

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen och festgruppen!

Styrelsen vill önska alla medlemmar varmt välkomna till årets sommarfest. I år bjuder vi på mat från en foodtruck som kommer att ställa upp på vändplanen vid festplatsen.Vi kommer inte ha möjlighet att ordna dricka varför vi uppmanar alla att själva ta med det ni vill dricka under kvällen!

Vi kommer även att få höra härlig livemusik av Fredrik Millvid som var med och förgyllde förra årets sommarfest. En riktigt supertrevlig sommarfest med andra ord!

Osa senast den 19/8 enligt något av alternativen nedan:
E-post: info(at)kolartorp.com
Brev: Lägg en lapp i Rolf Hansson brevlåda, Kolartorps allé 57

Glöm inte meddela hur många ni kommer fördelat på vuxna och barn samt om ni har några allergier.

Mvh,
Festkommitten och styrelsen

Kallelse till årsmöte 2018

Datum: 3 maj 2018
Tid: 19.00
Plats: Runstensskolans matsal, Källvägen 29 (”köksingången”)

Tilltugg serveras från ca kl. 18.30

Anmäl närvaro med antal personer till info(at)kolartorp.com senast den 27 april. Det går även bra att lägga en lapp med namn och antal personer i Gunnar Nymans brevlåda på Ängsvägen 59.

Länkar till dokument inför årsmötet:

Dagordning årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018

Välkomna,
Styrelsen för Kolartorps Tomtägarförening

Kolartorps tomtägarförening välkomnar dig till årets sommarfest!

När: 26 Augusti
Tid: kl.17.00 – ni tröttnar
Var: Festplatsen

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen, Mathias och Nina.

Styrelsen vill önska alla medlemmar varmt välkomna till årets sommarfest. Vi  bjuder på mat och dryck (vatten och läsk). Vi kommer även att få höra härlig livemusik av Fredrik Millvid som var med och förgyllde förra årets sommarfest.
En supertrevlig sommarfest med andra ord.

Osa senast den 20/8 till Mathias Maurin
Telefon:
073-510 16 19 eller
E-post:
mathias.maurin85(at)gmail.com

Meddela också hur många barn som kommer och om ni har några allergier.

Mvh,
Festkommitten och styrelsen

Föreningens Boulebana klar!

Nu är föreningens boulebana klar. Banan ligger i anslutning till festplatsen och kan fritt användas av föreningens medlemmar. Officiell invigning kommer att ske i samband med föreningens sommarfest den 28 augusti med start kl 17.

Mvh,
Styrelsen